MENU
Aula_close Layer 1

Vedtægter

Vedtægter for Sorø Borgerskoles Forældreforening Stiftet 2004

§1 Foreningens navn er Sorø Borgerskoles Forældreforening

§2
Som aktive medlemmer kan optages forældre til Sorø Borgerskoles børn.

Som passive medlemmer kan optages enhver, som bor i skoledistriktet, og som er fyldt 18 år. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§3

Foreningens formål er:

 • -  I samarbejde med skole, skolebestyrelse og kontaktforældre at fremme samarbejdet mellem hjemmene og skolen

 • -  At medvirke til at børnene får en række tilbud, som giver en sjovere skolegang, end de ellers ville have fået

 • -  At skaffe midler (penge og arbejdskraft) til gennemførelse af aktiviteter, der kan være til gavn og glæde for eleverne

 • -  At der hvert år afholdes skolefest for indskolingen og mellemtrinet §4

  Generalforsamlingen afholdes hvert år i begyndelsen af skoleåret – inden skolernes efterårsferie.

  Indkaldelsen skal finde sted senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Her udsendes også bestyrelsens evt. forslag til vedtægtsændringer og forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

  Hvis øvrige medlemmer af foreningen har forslag til vedtægtsændringer eller forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Disse forslag offentliggøres på skoleintra senest 2 dage før generalforsamlingen.

  På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1⁄4 af medlemmerne skriftligt anmoder derom med angivelse af dagsorden.

En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de forslag, der har foranlediget dens indkaldelse. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at anmodningen er kommet formanden i hænde.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli. §5

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer lige år og 3 medlemmer ulige år)

 7. Valg af 2 suppleanter

 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt

  §6

Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer, som samtidig er foreningens tegningsberettigede. Dog er den samlede bestyrelse ansvarlig for, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, og således er det den samlede bestyrelse, der underskriver det årlige regnskab.

§7

Foreningens medlemmer opfordres til, så ofte det er muligt, at give en hjælpende hånd ved arrangementer relateret til foreningens arbejde, såsom skolefester m.v.

§8
Foreningens midler skal anvendes til gavn for skolens elever efter bestyrelsens bedste skøn.

§9

Foreningen kan opløses, såfremt der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stilles forslag herom i overensstemmelse med §4, og der af de stemmer, der afgives , er 2/3 flertal for opløsningen.

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver ubeskåret Elevkassen på Sorø Borgerskole. Sidste ændring af vedtægter (§ 6): Godkendt på GF den 11.10.16