MENU
Aula_close Layer 1

Afgangsprøver i 9.kl

Retningslinjer i forbindelse med folkeskolens eksamen

Er en eksaminand syg på prøvedagen, skal forældrene meddele skolen dette inden prøven begynder. 

En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom (lægeerklæring er påkrævet) eller anden uforskyldt grund, skal gives mulighed for at aflægge prøven snarest muligt (næste skoleår). 

En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har ikke krav på at deltage i prøven. 

En eksaminand, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Særligt for skriftlige prøver

Prøvelokalet skal åbne 10 min. før prøvens start. 

De sidste 15 min. må ingen forlade lokalet. 

Mobiltelefoner skal før prøven afleveres slukket i en dertil indrettet kasse. 

Opgavesæt må ikke bringes udenfor lokalet, så længe prøven varer. 

Tasker, jakker og lignende må ikke være i prøvelokalet. 

Kopier af elevens egen opgave, må ikke bringes med hjem efter endt prøve.