MENU
Aula_close Layer 1

Supercenter

Supercenter

Sorø Borgerskole

Komplekse indlæringsvanskeligheder

Sorø Kommune har etableret 2 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2.

 

Supercentrene er hver placeret i tilknytning til en af kommunens folkeskoler med baggrund i den vedtagne sammenhængende børnepolitik i Sorø Kommune.

Nærhedsprincippet er grundlæggende. Derfor skal elever med behov for særlig støtte som udgangspunkt have et tilbud i kommunen.

Der skal ligeledes sikres sammenhæng mellem det almindelige og det særlige Billede fjernet.undervisningsmiljø.

 

Sorø Kommunes 2 Supercentre er organisatorisk forankret i Fagcenter Børn og Familier og er beliggende på henholdsvis Stenlille skole og Sorø Borgerskole, hvis ledere har det daglige ansvar for personale og dagligdag i lighed med ansvaret for hele skolen.   

Sorø Borgerskole har kommunens undervisningstilbud til elever med komplekse indlæringsvanskeligheder mv. i henhold til Folkeskolelovens § 20 stk. 2 

På Sorø Borgerskole tager vi udgangspunkt i Sorø kommunes værdier:

Troværdighed, engagement, arbejdsglæde, åbenhed, dialog og anerkendelse.


 

Billede fjernet.

 

Sorø Borgerskoles vision:

Et attraktivt sted at være, et attraktivt sted at lære


 

Indledning

Vi lægger vægt på, at dit barn trives på vores skole og får mulighed for at opnå optimal læring.

 

Hos os prioriterer vi høj faglig kvalitet, men lige så vigtigt er det, at børnene har lyst til at udfolde sig, bliver initiativrige, sunde og aktive. Det mener vi bedst opnås ved at have respekt for hvert barns særlige personlighed og ressourcer.

 

For at holde disse ting i fokus har vi i fællesskab besluttet et værdigrundlag og nogle målsætninger, som elevernes dagligdag på Borgerskolen organiseres ud fra.

 

Alt dette kan du læse mere om på Sorø Borgerskoles hjemmeside www.borgerskole.dk

 

Billede fjernet. 

Sorø Borgerskoles supercenter:

 

Målgruppe:

Vi underviser børn, hvis primære vanskeligheder begrundes i komplekse indlærings-vanskeligheder.

Den enkelte elevs indlæringsvanskeligheder gør, at barnet ikke vil kunne profitere af undervisning i en almindelig klasse.


 

Man skal lære at være – før man kan lære at lære. 

Undervisningen/dagligdagen:

 

Vi lægger vægt på, at det enkelte barn er i centrum, og ud fra et helhedssyn skal barnet gives de bedste rammer for læring og udvikling i både undervisnings- og fritidsdelen.

Det er væsentligt, at barnet oplever sammenhænge i holdninger og pædagogik i skole og SFO – men de skal også opleve forskel på indhold i skole og SFO.

Kendt personale fra undervisningen følger med i SFO, så børnene altid vil have kendt personale omkring sig.

 

Barnet skal lære mest muligt i sit eget tempo - og nøgleordene er selvværd og selvstændighed.

Det er meget vigtigt, at barnet via undervisningen får udviklet sine faglige, personlige og sociale kompetencer, og derved bliver bevidst om egne muligheder.

 

Børnene kan deltage i nationale tests efter nøje overvejelse vedr. den enkelte elevs faglige udviklingstrin og i afgangsprøven, hvis det giver mening.

 

Mål med læringen:

Der opstilles

          · faglige mål

          · sociale mål

          · motoriske mål

          · personlige mål

         · mål for at højne barnets selvværd

          · mål, så barnet forberedes på et voksenliv

 

For at udmønte mål udarbejdes handleplaner

         

I børnenes hverdag er forudsigelighed, overskuelighed og tryghed nøgleord. Hvor det er muligt deltager Supercenterets børn i skolens fællesarrangementer.


 

Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål.

I hverdagen er selve undervisningen dels bygget op omkring et fælles emne dels tilrettelagt efter det enkelte barns faglige niveau/færdigheder.

I Supercenterklasser er der visuelle dag- og ugeplaner for børnene i de yngste klasser. I de ældre klasser præsenteres dags- og ugestrukturen på forskellig vis

Ture i lokalsamfundet er en del af undervisningen og så vidt der er muligt knyttet op på fælles emne.

 

Billede fjernet.

En typisk dagsplan er:

 • Godmorgen/morgenstart i fællesskabet (at vi ser og hører barnet….)

 • Undervisning i små hold, individuelt (eller integreret i distriktsklasser)

 • Frugt/spisning

 • Undervisning i små hold, individuelt (eller integreret i distriktsklasser)

 • Frokost

 • Undervisning i små hold, individuelt (eller integreret i distriktsklasser)

 • Bevægelse

 • Farvel og tak for i dag

 

Som udgangspunkt følger eleverne skolens daglige rytme. Men det bliver løbende overvejet, om elevgruppen kan/skal have pauser for sig selv, eller om de kan deltage i skolens almindelige pauser.


 

Indskolingselever har pt. skoledage fra kl. 8,00 til kl. 14,00

Mellemtrins elever har pt. skoledage fra kl. 8,00 til kl. 14,00. En dag til kl. 15,00

Overbygningselever har pt. skoledage fra kl. 8,00 til kl. 14,30.


 

Billede fjernet.

 

Det helhedsorienterede undervisningsmiljø og den tværfaglige undervisning har især fokus på flg. 4 udviklingsområder:

 • det intellektuelle – herunder det sproglige,

 • det sociale

 • det motoriske,  

 • det emotionelle
 

Inklusion:

Supercenteret er placeret på en almindelig distriktsskole. Det gør det muligt at inkludere enkelte børn i distriktsklasser. Inklusionen vil altid ske på baggrund af individuel vurdering og i samarbejde med forældre og relevante fagpersoner. Inklusionen vil løbende være til revision. Som udgangspunkt vil der være en pædagog fra supercenteret med i distriktsklassen. I enkelte tilfælde er inklusionen så vellykket, at eleven på egen hånd deltager i klassens undervisning i ét eller flere fag.  

 

Skole- hjemsamarbejdet:

I opstartsfasen i Supercenteret på Sorø Borgerskole tilbydes et hjemmebesøg.

I de yngste S-klasser har eleven sin logbog (i nogle klasser elektronisk), hvor der dagligt skrives om elevens hverdag.

Omkring større vanskeligheder for en elev, tages der direkte kontakt til forældrene.

Nyhedsbreve udsendes efter behov.

I skole-hjemsamarbejdet er der min. 2 årlige samtaler. Flere hvis der er behov.

Herudover ligger der en række fælles møder og arrangementer i løbet af et skoleår.

 

Eksterne samarbejdspartnere:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familierådgivning, fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog, specialundervisningskonsulent m. fl..

. Billede fjernet.

 

Personale:

En klasse - som udgangspunkt min. 5 elever - vil altid som min. have tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog.

Klassestørrelser og personalegrupper kan variere. Pt. er klassestørrelserne fra 5 til 8 børn.

.

 

De forskellige faggrupper, der er tilknyttet klassen, underbygger tankegangen om helhed og tværfaglig sparring. Personalet har specialpædagogisk uddannelse

 

Familieteam: Supercenter Stenlille og Supercenter Sorø Borgerskole deler en familievejleder samt en psykolog.

 

Afdelingslederen har det daglige ansvar for Supercenteret. Skolelederen er øverst ansvarlig for centeret. 

Visitation:
Skolelederen på den enkelte distriktsskole har det overordnede ansvar for børn, som er bosiddende i skoledistriktet. Har barnet særlige behov, skal skolen i samarbejde med barnets forældre og med inddragelse af fagpersoner forholde sig til, hvorledes barnets særlige behov bedst imødekommes.

Distriktsskolen udarbejder et skriftligt tilbud til forældrene.

Forældrene kan inviteres på besøg i Supercenteret inden beslutningen tages.

Herefter starter en brobygningsprocedure med bl.a. elevbesøg i centeret, skolebesøg i dagsinstitutionen eller lign., hjemmebesøg etc..

 

Eleven mødes med respekt for sine særlige behov.

Disse behov skal være beskrevet inden skolestart. 

Statusrapport:

1 gang om året udarbejdes statusrapport for den enkelte elev.

Statusrapporter er centrale i forhold til samarbejdet mellem hjem og Supercenter, mellem fagcenter og Supercenter samt mellem Supercenter og distriktsskole.

Rapporter indeholder status på barnets faglige, sociale, motoriske og følelsesmæssige udvikling.

Statusrapporter er centrale i forhold til det årlige revisitationsmøde.

 

Mål- handleplaner:

Der udarbejdes mål- handleplan i efteråret og i foråret.  I praksis er statusrapport samt mål- handleplaner et dokument, hvor mål samt handleplaner er udgangspunkt for statusbeskrivelse.

Billede fjernet.

 

Revisitation:

En gang om året – i februar/marts - holdes revisitationsmøde med udgangspunkt i statusrapport. I mødet deltager repræsentant for distriktsskolens ledelse og PPR psykolog, klasselærer, primærpædagog, Supercenterets psykolog samt afdelingsleder for Supercenteret. For afgangselever deltager UU-vejleder.  For enkelte elever kan andre fagpersoner være relevante.

Forældrene er vigtige samarbejdspartnere forud for revisitationen, men de deltager ikke i revisitationsmødet.


 

Fysiske rammer:

Undervisningsdelen:

Gamle tandlægeklinik ved Rådhusvej for indskolingsbørn. Ældre elever har lokaler i nærheden af jævnaldrende.

 

Lokaler m.m. til fritidsdelen (kl. 6.30 -8.00) og (kl. 14,00-16,30)

Pavillonen ved Rådhusvej, SFO´s lokaler og legeområder.

Klub for mellemtrinsbørn: Pavillon mellem SFO og F-bygning (ud mod Rådhusvej)

 

Kørsel:

Kørsel til og fra Supercenteret aftales med den enkelte familie. Elever i Supercenteret er berettiget til betalt kørsel enten i form af taxaordning eller buskort. I en del tilfælde sker kørslen med en taxaordning arrangeret af Sorø kommunes kørselsfunktion. I praksis er firmaet og Supercenteret i tæt dialog omkring planlægningen. I en del tilfælde kan større børn tage bus. Her får eleven buskort udleveret.

Vælger forældrene andet skoletilbud end anbefalet ud fra frit skolevalg bortfalder den gratis kørsel.