MENU
Aula_close Layer 1

Læring

Fokusområder til styrkelse af elevernes læring

Den daglige undervisning skal danne udgangspunktet for den enkeltes elevs læring (elevcentreret læring). På Sorø Borgerskole har vi nogle særlige fokusområder, som danner baggrund for at skabe den mest optimale læring for eleverne.

Styrkelse af personalets teamsamarbejdet på årgangen:

Teammøder er skemalagt og kalendersat fra årets start. Hvert team har en teamkoordinator. Der er lavet en beskrivelse af rammerne for teamet samt teamets arbejdsopgaver. De vigtigste teamopgaver er fordeling af ressourcetimer, fælles forberedelse til flexdage samt skabelse af stærke børnefællesskaber i klassen - opgaver der skal underbygge teamet som et professionelt læringsfællesskab.

I ressourcetimerne deltager to lærere i klassen samtidig. Målet for ressourcetimerne er styrkelse af elevernes faglige udvikling.

Ledelsen deltager med jævne mellemrum på teammøder samt opfølgningsmøder med teamkoordinatorerne. Der afholdes årlige teamudviklingssamtaler for at sætte fokus på teamets faglige kompetencer samt trivsel.

Konferencer:

Nationale test i dansk og matematik efterbehandles ved faglige konferencer. Årgangsteamet, faglige vejledere og ledelsen er deltagere i konferencen. Testresultaterne vurderes, suppleres med observationer fra den daglige undervisning og der laves aftaler for indsatser, der kan styrke elevernes læring. Ressourcetimen er en del af indsatsen.

Trivselsmålingen efterbehandles ligeledes på konferencer. Her deltager årgangsteamet, AKT-medarbejder og ledelse. Der laves en handleplan for styrkelse af trivslen på årgangen. Der laves ligeledes aftaler for, hvordan elever og forældre inddrages i arbejdet.

Ressourcepersoner i fokus:

Ressourcepersonernes kompetencer skal i høj grad benyttes til at styrke den elevcentrerede læring. En del af ressourcepersonernes tid skemalægges i forløb på flexdage. Ressourcepersonerne planlægger, udfører og evaluerer undervisningen sammen med lærerne på årgangen.

Ressourcepersonerne udgør Læringscenterteamet, som har til opgave at understøtte og videreudvikle den faglige undervisning samt trivslen på skolen. Læringscenterteamet fungerer også som sparringsteam til ledelsen i pædagogiske og didaktiske beslutninger. Ledelsen mødes med Læringscenterteamet ca. 6 gange årligt.

På Sorø Borgerskole har vi følgende ressourcepersoner: AKT-medarbejdere, læsevejledere, matematikvejleder, talentvejleder, naturfagsvejleder, biblioteksvejleder og IT-vejledere.

Teknologisk understøttelse af elevcentreret læring:

Implementeringen af MinUddannelse er væsentlig i den teknologiske understøttelse af elevcentreret læring. Der arbejdes systematisk med læringsmålstyret undervisning i læringsplatformen. Til hvert skoleår udarbejdes en minimumsbeskrivelse for brugen af MinUddannelse. Ressourcepersonerne har i deres vejledning haft fokus på inddragelse af MinUddannelse. Årgangsteamet har dannet base for kompetenceudviklingen på dette område.

Implementering af Googledrev har understøttet vidensdelingen i årgangsteamet, samt feedback mulighederne fra lærer til elev.