MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel

Trivselspolitik og antimobbestrategi på Sorø Borgerskole

Formålet med Borgerskolens antimobbestrategi er at have et redskab, som skolens pædagogiske personale, forældre og ledelse kan benytte i tilfælde, hvor det ikke lykkes at stoppe mobning gennem undervisningsmæssige tiltag.

Strategien tager udgangspunkt i at:

 • Mobning ikke toleres på Borgerskolen og at skole og forældre har en gensidig forpligtigelse til at forebygge og håndtere mobning
 • At både den som mobber og den, som bliver mobbet har lige ret til hjælp

Strategien er dynamisk, så vi ved brug hele tiden har fokus på, om den fungerer efter hensigten. Der er en tydelig sammenhæng mellem strategien og skolens kommunikationsprincipper, idet arbejdet med trivsel samt forebyggelse og håndtering af mobning forudsætter en god dialog både mellem skole og hjem og forældrene imellem.

Strategien præciserer og tydeliggør følgende:

1) Hvad er mobning – hvordan defineres det

2) Hvordan er skolens beredskab – hvilke muligheder har skolen for at agere

3) Hvad kan forældre forvente af skolen

4) Hvad kan skolen forvente af forældrene 

Som supplement til strategien udarbejdes et idekatalog til forældrene med gode råd og ideer til initiativer, som kan bidrage til trivsel i klassen.

Definition af mobning:

På Borgerskolen i Sorø defineres mobning som:

 • En eller gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser. Mobning er således et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen for eksempel ved: 

at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne 

at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden 

at sprede skadelige rygter  flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter 

bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort 

at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange 

at tage eller ødelægge den andens ting 

at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil

Beredskabet på Sorø Borgerskole

Nedenfor beskrives skolens beredskab, dvs. de grundlæggende redskaber og ressourcer som skolen har til rådighed både i relation til at arbejde med forebyggelse og håndtering af mobning.

Klassen

Det grundlæggende arbejde ligger i klasserne, hvor lærere og pædagoger via deres grundsyn, handlinger og faglighed, etablerer gode sociale rammer for børn og voksne. Skolens grundholdning er vigtig i den rammesætning, der forventes at foregå i klasserne. Fokus på positivt samvær og trivsel, med udgangspunkt i en ihærdig kamp mod mobning.

På forældremøder kan der arbejdes med: -

Trivsel, et fast punkt på dagsordenen. - Samarbejde mellem forældre og skole aftales, ligesom samarbejdet mellem klassens forældre aftales. - Aftaler om rammen omkring eleverne og deres samvær. Det kunne være: Fødselsdagspolitik, hvordan reageres på mobning, hvordan taler vi til hinanden, alkohol og stoffer osv. (se idekatalog) -

Digital etik

I klassen arbejdes med: - Fokus på trivsel for den enkelte - Fokus på klassens fællesskab - Hvordan taler og lytter vi til hinanden - Klassekultur (evt. fælles regelsæt) -

PERSPEKT som en vigtig katalysator for god trivsel og god social kultur

I personaleteam kan der arbejdes med: - Fælles social rammesætning - Fokus på trivsel - Erfaringsudveksling og sparring - Opmærksomhed omkring mobning - Arbejde bevidst med træning i trivselsskabende aktiviteter

Ledelsen/team/AKT etablerer: -

Overordnet ramme og oversigt - Gennemgår den årligt tilbagevendende trivselsundersøgelse med klasseteam (AKT og ledelse tilstede) - Kan være bindeled og igangsætter i evt. sager

AKT medarbejder: - Beredskab til afhjælpning af problemer - Socialt arbejde ( sammen med distriktsrådgiveren) - Forebyggelse i klasserne sammen med det øvrige personale - Sparring med personale eller personalegrupper - Samarbejde med SSP

SSP medarbejder: - Danner sig et overblik i kommunen - Underviser og vejleder - Løser konflikter - Laver forebyggende aktiviteter - Vejleder generelt på skolen

Specialteamets medarbejdere: - Vejledning i komplicerede sager - Sagsbehandling med tværfaglig tilgang - Samler tråde ved mange interessenter - Styring og tilbagemelding - Nye mål og metoder

Eksempel på skolens håndtering af en konkret mobbesituation

Situationer er i udgangspunktet individuelle og skal også håndteres individuelt, men for at gøre det tydeligt, hvordan skolen arbejder med håndtering af konkrete situationer, er nedenfor skitseret et eksempel.

Der er i frikvarteret blevet konstateret at flere elever har været involveret i en mobbesituation: -

De relevante lærere afdækker hvad der er sket og forsøger så vidt muligt at håndtere situationen -

Klasselærer og evt. ledelse orienteres om situationen -

Relevante forældre orienteres om deres barns involvering i situationen og ved behov drøftes og orienteres eventuelle tiltag med forældrene -

Klassens øvrige forældre orienteres kun, hvis situationen har været af en sådan karakter, at den har indflydelse på hele klassens trivsel. Der orienteres aldrig om personfølsomme oplysninger -

Ved behov inddrager skolen AKT i det arbejde, klassens lærere og pædagoger har startet -

Skolen evaluerer efterfølgende ift. hvordan de implicerede elever har det -

På forældremøder er trivsel et fast punkt på dagsordenen.

Information og dialog i forbindelse med mobning.

Hvad kan forældre forvente af skolen -

 • At alle klasser arbejder med at sikre trivsel for herigennem også at forebygge mobning -
 • At når der er tale om mobning, så handler skolen med det samme -
 • At klassens trivsel kommer på forældremødet som et fast punkt -
 • At forældre orienteres, hvis deres barn har været involveret i en mobbesituation -
 • At forældre altid har mulighed for at drøfte deres barns trivsel med klasselæreren -
 • At hele klassen orienteres, hvis der er optakt til eller har været en situation, som har betydning for hele klassens trivsel

Hvad kan skolen forvente af forældre -

 • At forældre bidrager til at understøtte arbejdet med trivsel i klasserne -
 • At forældre deltager i forældremøder og klassernes sociale arrangementer -
 • At forældre er gode rollemodeller, herunder taler respektfuldt og positivt om de andre forældre, de andre børn og skolen -
 • At forældre altid indgår i en konstruktiv dialog med skolen og andre forældre -
 • At forældre orienterer klasselæreren, hvis de fra deres børn hører om mobning -
 • At forældre er åbne for at gå i dialog med andre forældre om at understøtte trivsel, løsning af konflikter og håndtering af konkrete mobbesituationer