MENU
Aula_close Layer 1

Information

RINGETIDER 

 

                                    

1. lektion starter kl. 8.00. Og skoledagen slutter normalt mellem 14.00 og 16.00

                                                                 

 

 

FORÆLDRESAMARBEJDE 

Skole-hjem-samarbejde er formaliseret i 2 typer møder:

  • Fælles forældremøder. Der afholdes 1-2 af denne slags om året.
  • Samråd. Det er betegnelsen for de møder, hvor klasselæreren og andre af klassens lærere drøfter forhold vedrørende den enkelte elev med forældrene og evt. eleven. Der afholdes 2 af denne slags om året. Datoer for møder og samråd findes i aktivitetskalenderen. For 7.-9. kl. afholdes tre fagdage, hvor alle faglærerne er tilstede. Dagene er planlagt som åbent hus, så man kan komme og tale med de lærere, man har behov for.

AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER 

Ved aflevering/afhentning af eleverne gøres opmærksom på, at der er STOP- og STANDSEFORBUD på Rådhusvej ud for skolen. Elever, der bliver kørt til skole, sættes af på den skrå afsætningsplads på hjørnet af Rådhusvej og Vedelsgade.

Det henstilles, at man ikke benytter pladsen til parkeringsplads.

 

RYGNING 

Kommunalbestyrelsen har udmeldt en rygepolitik, der sikrer, at alle elever og alt personale har et røgfrit miljø at færdes i.

Sagt med andre ord, så er rygning på skolen forbudt.

 

 

FRAVÆR FRA SKOLEN 

1. Hvis I ønsker jeres barn fritaget for undervisning i kortere eller længere tid, sker det efter følgende retningslinier:

I eller jeres barn afhenter en blanket på skolens kontor eller printer en ud fra hjemmesiden (findes under generel information) vedr.fritagelse for undervisning.

Blanketten afleveres på skolen - i udfyldt stand - i så god tid før fritagelsen som muligt.

Denne fremgangsmåde er baseret på principper vedtaget af skolebestyrelsen den 28/3 1996.

2. Hvis eleven har været syg, skal skolen have besked herom i kontaktbogen, når eleven igen er rask - dog skal skolen kontaktes senest 3. sygedag.

For elever, der går på SFO, skal SFO underrettes samme dag via forældreintra.

 

AFLYSNING AF UNDERVISNING 

Ved meget dårligt vejr kan der ske aflysning af undervisningen. Der vil dog altid blive etableret tilsyn med de elever, der kommer til skolen.

 

GYMNASTIK/IDRÆT 

Når eleverne har idræt, gennemføres i alle timer og på alle klassetrin fuld omklædning. Endvidere skal man i bad efter undervisningen.

Fritagelse fra undervisningen kan ske efter skriftlig begrundet anmodning fra hjemmet via forældreintra. Hvis fritagelsen skønnes at vare mere end 4 uger, kræves lægeattest (betales af skolen).

 

GLEMTE SAGER 

Disse kan udleveres ved henvendelse til skolens pedel (tøj, sko m.v.) eller skolens kontor (ure, smykker m.v.)

 

MÆLKEORDNING og FRUGT

Eleverne kan købe frugt og mælk på skolen gennem www.skolemaelk.dk og skolefrugt.com. Se under links

 

SKOLEKØRSEL

Fra den 2. januar 2017 åbner Sorø Kommunes nye Kørselskontor som fremover skal stå for al planlægning og administrartion af kørsel af kommunens borgere.

Ved bevilling til skolekørsel rekvireres et ansøgningskema på Kørselskontoret via mail: koersel@soroe.dk 

Skolebuskort skal fremover bestilles via kørselskontoret. Ansøgningsskema rekvireres på mail: koersel@soroe.dk

Har dit barn mistest sit buskort, skal du også henvende dig til Kørselskontoret på mail: koersel@soroe.dk

 

 

SKOLEPATRULJE. 

Skolepatruljen fungerer ved fodgængerfelterne  på Rådhusvej. Skolepatruljerne skal respekteres både af børn og voksne.

Skolepatruljen vil udelukkende være i funktion kl. 7.45 til 8.00 – hver dag.