MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde mellem skole og hjem

Samarbejde mellem skole og hjem


På Sorø Borgerskole arbejder vi hver dag på at skabe den bedste skole for børnene – et godt samarbejde med
forældrene er væsentligt for at nå målet om at skabe den bedste skole. Det bedste udgangspunkt for et
samarbejde er en afklaring af, hvilke forventninger vi kan have til hinanden.
Hvad kan I forvente af Sorø Borgerskole?


Dialog
På Sorø Borgerskole vil vi gerne i dialog med elever og forældre. Skolebestyrelsen har lavet principper for
kommunikationen mellem skole og hjem. Formålet med principperne er at sikre, at skolen og forældrene i
samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever
trives og bliver så dygtige, de kan.
Kommunikationen skal foregå åbent, anerkendende og respektfuldt. Ligeledes tilstræber skolen at
kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.


10 pædagogiske pejlemærker
Vores pædagogiske fundament bygger på 10 pejlemærker. Pejlemærkerne danner rammen for vores
pædagogiske praksis sammen med eleverne samt grundlaget for vores samarbejde med forældre.

https://inklusion.soroe.dk/indsatser/de-paedagogiske-pejlemaerker

Faglighed
På Sorø Borgerskole har vi fokus på at styrke elevernes læring. Den daglige undervisning skal sikre
grundlaget for den enkelte elevs læring, og udviklingen af kvaliteten af undervisningen er et vigtigt
fokusområde for os. Derfor har vi også en række tiltag, som skal understøtte udviklingen af undervisningen:
- Styrkelse af personalets teamsamarbejde
- Faglige konferencer i dansk og matematik med deltagelse af personaleteam, faglige vejledere og ledelsen

- Udvidet brug af ressourcepersoner (læsevejleder, matematikvejleder, talentvejleder, AKT-vejleder, IT-
vejleder og naturfagsvejleder) i planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen

- Implementering af MinUddannelse og Googledrev i undervisningen
- Udarbejdelse af kompetencemål, som skal understøtte elevernes progression fra 0. -9. klasse i hvert fag.


Elevernes trivsel
Dagligdagen i skolen skal styrke elevernes faglighed, men lige så vigtig er elevernes personlige og sociale
udvikling og dermed en sikring af elevernes trivsel. Målet er at skabe stærke børnefællesskaber på skolen, da
et godt læringsmiljø er den bedste forebyggelse mod mobning. Skolebestyrelsen har udarbejdet en
trivselspolitik og antimobbestrategi. Strategien slår fast, at mobning ikke toleres på Borgerskolen, og at skole
og forældre har en gensidig forpligtelse til at forebygge og håndtere mobning. Der arbejdes med temaet i
skolen på alle planer: Klassen, personaleteamet, AKT-vejledere (vejlederne hvis opgave er at arbejde med
elevernes adfærd, kontakt og trivsel) og ledelse. Strategien kan læses via dette link:

https://borgerskole.aula.dk/vores-skole/trivsel

Hvad kan Borgerskolen forvente af jer som forældre?

Fællesskab
Som forældre er det vigtigt at arbejde for fællesskabet i klassen. Det er med til at forebygge mobning og
styrke læringsmiljøet i klassen. Vi beder jer om at være gode rollemodeller, der taler respektfuldt om andre
børn og forældre samt personalet på skolen. Ligeledes er jeres deltagelse i forældremøder og
klassearrangementer med til at styrke klassens trivsel.

 

Interesse og motivation
Elever lærer bedst, når interessen og motivationen er i top. I kan understøtte jeres barns motivation og
interesse for skolen ved selv at udvise interesse for jeres barns skolegang. Det kan bl.a. gøres ved at spørge,
hvad jeres barn har lært i skolen samt lade jeres barn vise jer, hvilke opgaver de løser i skolen.
Det vil sjældent være muligt at bevare barnets interesse og motivation for alle aspekter af skolens virke.
Derfor er det vigtigt, at barnet gradvist opbygger en udholdenhed, der gør barnet i stand til at arbejde med
temaer, som ikke synes umiddelbart interessante for barnet. Træning af bestemte faglige discipliner er også
en del af skolens virke, og træning kræver udholdenhed. I kan hjælpe arbejdet i skolen godt på vej ved at
træne jeres barns udholdenhed.


Behovsudsættelse er en vigtig kompetence for barnet. At kunne udsætte egne behov er nødvendigt for at
kunne være i en læringssituation og indgå i en social relation. Hvis I træner jeres barn i gradvist at kunne
tilsidesætte egne behov, hjælper I jeres barn rigtigt godt på vej i skolen og i livet.


Dialog
En god kommunikation er rigtig vigtig for samarbejdet mellem skole og hjem. Hvis I har spørgsmål til
undervisningen eller andre ting i skolens hverdag, som I undrer jer over, så er det rigtigt vigtigt at spørge på
skolen. Ved konkrete spørgsmål om jeres barns undervisning eller trivsel rettes henvendelse til den
pågældende lærer /pædagog. Ved mere generelle spørgsmål rettes henvendelse til skolens ledelse. Det er
vigtigt, at også denne kommunikation er åben, anerkendende og respektfuld.


Lektier
Læsning er en færdighed, som skal benyttes og trænes i alle fag. Et godt læseniveau er derfor væsentligt for
jeres barns skolegang. Vi mener, at alle elever skal læse hjemme hver dag i 20 minutter.
Hvis eleverne skal lave lektier hjemme (ud over den daglige læsning), så skal det være indenfor følgende
rammer:
- Lektierne skal hjælpe eleverne til at reflektere over den læring, de har opnået i skolen – og dermed ikke
lektier som forudsættes læst/løst for, at den efterfølgende undervisning vil kunne gennemføres.
- Små-opgaver som involverer familien positivt. Det kunne f.eks. være en beskrivelse af stamtræ eller
aflæsning af elmåler.
- Personale og forældre har lavet en særlig aftale om lektier i forbindelse med faglig træning.
- Færdiggørelse af opgaver/projekter/romanlæsning, som eleverne har haft en passende tidsramme i
skolen til at løse. I denne forbindelse er det stadigt vigtigt, at eleverne skal have fornøden viden,
færdigheder og kompetencer til at kunne løse de stillede opgaver.
- Lektier til særligt motiverede elever, som ønsker at yde en ekstra indsats.


Undervisningsparathed
Træthed nedsætter jeres barns muligheder for læring. Hjælp derfor jeres barn til at få søvn nok. Morgenmad
og en god madpakke hjælper ligeledes jeres barns læringsmuligheder rigtigt godt på vej.
Har jeres barn styr på materialer, bøger, penalhus, opladet iPad osv., giver det barnet og de øvrige elever i
klassen en god start på timerne. Nogle børn har mere brug for hjælp fra forældrene til at sikre en korrekt
pakket taske end andre børn.
Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med jer forældre om at skabe den bedste skole.

Med venlig hilsen medarbejdere og ledelse på Sorø Borgerskole